Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Μαθηματικά Γ΄Τάξη


1. Μετρώ από το 1.000 μέχρι το 3.000 ανά 50

2.Μετρώ από το 0 μέχρι το 300  ανά 25

3.Μετρώ από το 1.000 μέχρι το 700 ανά 25

4.Αναλύω τους παρακάτω αριθμούς, όπως στο παράδειγμα:

• 1.836 : 1.000 + 800 + 30 + 6
• 1.525 : ________________________________________
• 3.333 : _________________________________________
• 1.402 : _________________________________________
• 2.069 : _________________________________________


5.Βρίσκω και γράφω τον αριθμό:
• Χίλια πεντακόσια τριάντα έξι : 1.536
• Δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα : _________
• Χίλια εννιακόσια εφτά : _________
• Δύο χιλιάδες εννιά : _________
• Χίλια εξακόσια  : _________
• Δύο χιλιάδες δώδεκα : _________

6. Γράφω με λέξεις τους αριθμούς, όπως στο παράδειγμα

• 1.674: χίλια εξακόσια εβδομήντα τέσσερα
• 1.903: _______________________________________________
• 1.050: _______________________________________________
• 2.009: _______________________________________________
• 1.568: _______________________________________________
• 2.093: _______________________________________________

7. Κάτω από κάθε αριθμό γράφω την αξία του ψηφίου 3:
1.357    Έχει αξία 300. 
3.256                  ____
2.830                  ____ 
1.203                  ____

7. Προσθέτω τους παρακάτω αριθμούς:
• 1.000 + 200 + 80 + 4 = _________
• 1.000 + 400 + 50 + 8 = _________
• 1.000 + 200 + 4 = _________
• 2.000 + 90 + 9 = _________
• 1.000 + 7 =_________

8. Γράφω πόσες χιλιάδες (X), εκατοντάδες (Ε), δεκάδες (Δ) και μονάδες (Μ) έχουν οιπαρακάτω αριθμοί:
• 1.835: 1X 8Ε 3Δ 5Μ
• 2.222: ___________________________________
• 1.708: ___________________________________
• 2.035: ___________________________________
• 2.008: ___________________________________
• 2.917: ___________________________________