Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Γ Τάξη : Μαθηματικά (Προσθέσεις)


Λύνω τις ασκήσεις στο τετράδιό μου των Μαθηματικών

α.. Λύνω τις προσθέσεις
β.Κάνω τις επαληθεύσεις μόνο στην τελευταία σειρά
 των παρακάτω ασκήσεων

Καλή επιτυχία!!!
1:
798
+ 907
2:
669
+ 588
3:
65
+ 758
4:
86
+ 623
5:
836
+ 721
6:
434
+ 861
7:
91
+ 429
8:
624
+ 385
9:
209
+ 42
10:
632
+ 281
11:
565
+ 124
12:
753
+ 154
13:
670
+ 738
14:
716
+ 824
15:
928
+ 334