Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

Οι Τρεις Ιεράρχες/30 Ιανουαρίου
   Στα χρόνια της βασιλείας του Αλέξιου Κομνηνού ξέσπασε μία έριδα, η οποία προς στιγμήν απείλησε την ενότητα της Χριστιανοσύνης. 
  
Η άρτια θεολογική κατάρτιση, οι αρετές, το ήθος, η μεγαλοφυΐα, τα ποιμαντικά και διοικητικά χαρίσματα, η βαθιά και ζέουσα πίστη καθώς και το πολύπλευρο και τεράστιο συγγραφικό έργο των Τριών Ιεραρχών, Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, έγιναν η αιτία φιλονικίας των χριστιανών για το ποιος εκ των τριών αγίων είναι σημαντικότερος. 
   Η διαμάχη έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ώστε τα πλήθη χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, τους Βασιλείτες, Γρηγορίτες και Ιωαννίτες. Οι ίδιοι οι άγιοι έδωσαν τέλος στη διαμάχη εμφανιζόμενοι στο θεοσεβή, ενάρετο και προικισμένο με πλούσια χαρίσματα ιεράρχη Ιωάννη Μαυρόποδα, επίσκοπο Ευχαϊτών, λέγοντάς του ότι μεταξύ τους δεν υπήρχε αντιδικία και να ενεργήσει τα δέοντα για να σταματήσει η επικίνδυνη για την ενότητα της Εκκλησίας διαμάχη. 
   Ο Ιωάννης συνένωσε την μνήμη και των τριών Ιεραρχών σε μία κοινή εορτή στις 30 Ιανουαρίου και έγραψε γι αυτήν ειδική ακολουθία, η οποία ψάλλεται ως τις ημέρες μας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο έληξε η φιλονικία.
 

   Από το 1838 καθιερώνεται η γιορτή των Τριών Ιεραρχών ως γιορτή των Γραμμάτων και της Παιδείας. Την ημέρα αυτή πανηγυρίζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, τιμούμε την πίστη τους και την αγάπη τους στον Θεό και τους ανθρώπους.

Απολυτίκια & ΚοντάκιαΜέγας Βασίλειος
Απολυτίκιο Του Αγίου. Ήχος α'.
Είς πάσαν τήν γήν εξήλθεν ο φθόγγος σου, ως δεξαμένην τόν λόγον σου· δι' ού θεοπρεπώς εδογμάτισας, τήν φύσιν τών όντων ετράνωσας, τά τών ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιεράτευμα, Πάτερ όσιε, Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν τό μέγα έλεον.
Γρηγορίου του Θεολόγου
Απολυτίκιο του Αγίου
Ό ποιμενικός αύλός τής θεολογίας σου, τάς τών ρητόρων ενίκησε σάλπιγγας· ώς γάρ τά βάθη τού Πνεύματος εκζητήσαντι, καί τά κάλλη τού φθέγματος προσετέθη σοι. Άλλά πρέσβευε Χριστώ τώ θεώ, πάτερ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.
Γρηγορίου του Θεολόγου
Κοντάκιον Ήχος γ'.
Η Παρθένος σήμερον
Θεολόγω γλώττη σου, τάς συμπλοκάς τών ρητόρων, διαλύσας ένδοξε, Όρθοδοξίας χιτώνα, άνωθεν έξυφανθέντα τή Έκκλησίαν, εστόλισας· όν καί φορούσα, σύν ημίν κράζει, τοίς τέκνοις· χαίροις Πάτερ, θεολογίας ο νούς ο ακρότατος.
Τών Τριών Ιεραρχών·
Βασιλείου τού Μεγάλου
Γρηγορίου τού Θεολόγου
Ιωάννου τού Χρυσοστόμου
Απολυτίκιον. Ήχος α'
Τούς τρείς μεγίστους φωστήρας, τής τρισηλίου θεότητος, τούς τήν οικουμένην ακτίσι, δογμάτων θείων πυρσεύσαντας· τούς μελιρρύτους ποταμούς τής σοφίας, τούς τήν κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας· Βασίλειον τόν μέγαν, καί τόν Θεολόγον Γρηγόριον, σύν τώ κλεινώ Ιωάννη, τώ τήν γλώτταν χρυσορρήμονι· πάντες οι τών λόγων αυτών ερασταί, συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν· αυτοί γάρ τή Τριάδι, υπέρ ημών αεί πρεσβεύουσιν.
Τών Τριών Ιεραρχών·
Βασιλείου τού Μεγάλου
Γρηγορίου τού Θεολόγου
Ιωάννου τού Χρυσοστόμου
Κοντάκιον. Ήχος β'.
Τους ασφαλείς
Τούς ιερούς καί θεοφθόγγους Κήρυκας, την κορυφήν τών Διδασκάλων Κύριε, προσελάβου είς απόλαυσιν τών αγαθών σου καί ανάπαυσιν· τούς πόνους γάρ εκείνων και τόν κάματον, εδέξω υπέρ πάσαν ολοκάρπωσιν, ο μόνος δοξάζων τούς Αγίους σου.
Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Απολυτίκιον. Ήχος πλ. δ'.
Αργία καί κατάλυσις οίνου και ελαίου
Η τού στόματός σου, καθάπερ πυρσός εκλάμψασα χάρις τήν οικουένην εφώτισεν. αφιλαργυρίας τώ κόσμω θησαυρούς εναπέθετο. το ύψος, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τώ Λόγω Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς υμών.
Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Κοντάκιον. Ήχος πλ. β'.
Τήν υπέρ ημών
Εκ τών ουρανών, εδέξω τήν θείαν χάριν, καί διά τών σών, χειλέων πάντας διδάσκεις, προσκυνείν εν Τριάδι, τόν ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμμακάριστε, επαξίως ευφημουμέν σε. υπάρχεις γάρ καθηγητής, ώς τά θεία σαφών.

 

 Πηγή : Εκκλησία της Ελλάδος