Κυριακή 1 Ιουλίου 2018

2 Ιουλίου- Κατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου


Θεοτόκε αειπάρθενε, των ανθρώπων η σκέπη, εσθήτα και Ζώνη του αχράντου σου σώματος, κραταιάν τη πόλει σου περί βολήν εδωρήσω τω ασπόρω τόκω σου άφθαρτα διαμείναντα, επί σοι γαρ και φύσις και να τομείται και χρόνος, διο δυσωπούμεν σε, ειρήνην τη πολιτεία σου δωρήσαι και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.